Entrepreneur

Meet Kaamil Kalejaiye, entrepreneur with passion to feed 180m Nigerians